Trần Xuân Phú

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 8m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m. Biết rằng  80% thể tích của bể có chứa nước. Tính:

a)Thể tích nước chứa trong bể là bao nhiêu lít?

b) Người ta dùng hết 70% lượng nước trong bể. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu lít nước để đầy bể?

 

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật được tính bằng công thức:
\[ \text{Thể tích} = \text{Chiều dài} \times \text{Chiều rộng} \times \text{Chiều cao} \]

Trong trường hợp này, thể tích của bể là:
\[ \text{Thể tích bể} = 8 \, \text{m} \times 4 \, \text{m} \times 3 \, \text{m} = 96 \, \text{m}^3 \]

Tuy nhiên, chỉ có 80% thể tích bể có chứa nước, do đó:
\[ \text{Thể tích nước} = 0.8 \times 96 \, \text{m}^3 = 76.8 \, \text{m}^3 \]

Để đổi từ mét khối sang lít, ta biết rằng 1 mét khối (m³) bằng 1000 lít, vậy:
\[ \text{Thể tích nước} = 76.8 \times 1000 = 76800 \, \text{lít} \]

b) Sau khi đã dùng hết 70% lượng nước trong bể, còn lại 30% nước. Ta tính thể tích nước còn lại trong bể sau khi sử dụng:
\[ \text{Thể tích nước còn lại} = 0.3 \times 96 \, \text{m}^3 = 28.8 \, \text{m}^3 \]

Để tính thể tích nước cần đổ thêm vào để đầy bể, ta tính thể tích nước mới cần:
\[ \text{Thể tích nước mới cần} = \text{Thể tích bể} - \text{Thể tích nước còn lại} \]
\[ \text{Thể tích nước mới cần} = 96 \, \text{m}^3 - 28.8 \, \text{m}^3 = 67.2 \, \text{m}^3 \]

Đổi từ mét khối sang lít:
\[ \text{Thể tích nước mới cần} = 67.2 \times 1000 = 67200 \, \text{lít} \]

Vậy cần đổ thêm 67200 lít nước để đầy bể.

Bình luận (0)

a: 8m=80dm; 4m=40dm; 3m=30dm

Thể tích nước trong bể hiện tại là:

80x40x30x80%=76800(lít)

b: Thể tích nước còn lại là:

76800x(1-70%)=76800x0,3=23040(lít)

Thể tích nước người ta cần đổ thêm để đầy bể là:

80x40x30-23040=72960(lít)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Văn Phương Uyên
Xem chi tiết
đoàn hoàng mỹ duyên
Xem chi tiết
Đinh Danh Gia Yến
Xem chi tiết
Đỗ Quang Linh
Xem chi tiết
Hoàng Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết
my name nhu quynh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngân PéPỳ
Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Phương Linh
Xem chi tiết