Hai ne

loading...

mong mn giúp mik vs câu một là tính nha

 

HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 16:12

B2:

a) \(\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}\left(ĐK:x\ne-2;x\ne-\dfrac{7}{4}\right)\)

\(=\dfrac{4x+7}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}+\dfrac{1}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}\)

\(=\dfrac{4x+7+1}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}\)

\(=\dfrac{4x+8}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}\)

\(=\dfrac{4\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(4x+7\right)}\)

\(=\dfrac{4}{4x+7}\)

b) \(\dfrac{3x+5}{x^2-5x}-\dfrac{x-25}{25-5x}\left(ĐK:x\ne0;x\ne5\right)\)

\(=\dfrac{3x+5}{x\left(x-5\right)}+\dfrac{x-25}{5x-25}\)

\(=\dfrac{3x+5}{x\left(x-5\right)}+\dfrac{x-25}{5\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{5\left(3x+5\right)}{5x\left(x-5\right)}+\dfrac{x\left(x-25\right)}{5x\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{15x+25+x^2-25x}{5x\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-10x+25}{5x\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-2\cdot x\cdot5+5^2}{5x\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{\left(x-5\right)^2}{5x\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{x-5}{5x}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quý Nguyễn
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
bangtansonyondan
Xem chi tiết
Tuyết Nhi
Xem chi tiết
Quý Nguyễn
Xem chi tiết
Khánh Chi Trần
Xem chi tiết
Ahjhjhj
Xem chi tiết
Quândegea
Xem chi tiết
Trần Nam Khánh
Xem chi tiết