Lê Văn Tèo

Mai e thi rồi ai giúp em với :(( Một hình chóp cụt đều ABC - A’B’C’ có cạnh đáy lớn bằng 4a, cạnh đáy nhỏ bằng 2a và chiều cao của nó bằng 3a/2 Tính thể tích của khối chóp cụt đều đó

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 5 lúc 19:48

Với chóp cụt biết diện tích 2 đáy \(S_1;S_2\) và chiều cao h em có thể áp công thức tính nhanh:

\(V=\dfrac{h}{3}.\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1.S_2}\right)\)

Bài này: 2 đáy là tam giác đều có cạnh 2a, 4a nên: 

\(S_1=\dfrac{\left(2a\right)^2.\sqrt{3}}{4}=a^2\sqrt{3}\)

\(S_2=\dfrac{\left(4a\right)^2\sqrt{3}}{4}=4a^2\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow V=\dfrac{a}{2}.\left(a^2\sqrt{3}+4a^2\sqrt{3}+\sqrt{12a^4}\right)=\dfrac{7a^3\sqrt{3}}{2}\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết