• Uynz Tracyy •

làm thế nào để đo góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng không song song nhưng không cắt nhau trong phạm vi tờ giấy

2 đường thẳng song song thì sao tạo ra góc nhọn được

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

a)  Song song với Ot

b) Vuông góc với Ot

Pham Trong Bach

Chọn trong số các từ hay cụm từ: có điểm chung (1); không trùng nhau và không cắt nhau (2); so le trong (3); đồng vị (4) điền vào chỗ trống (…) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song. Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc…….bằng nhau thì song song

Pham Trong Bach

Thế nào là hai đường thẳng song song

Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu trả lời đùng:

a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

b. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

c. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

d. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau không trùng nhau