Đbuoi

kết quả bài kiểm tra học kì lớp 6a gồm 3 loại : giỏi khá trung bình.số bài loại gỏi bằng 2/5 cả lớp số bài loại khá bằng 5/9 số bài loại giỏi.còn lại đạt loại trung bình

a) tính số bài mỗi loại.biết lớp 6a có 45 học sinh

b.tính tỉ số % giữa bài loại giỏi và khá so với tổng số bài ( làm tròn đến số thập phân thứ 1 )

a: Số bài loại giỏi là \(45\cdot\dfrac{2}{5}=18\left(bài\right)\)

Số bài loại khá là \(18\cdot\dfrac{5}{9}=10\left(bài\right)\)

Số bài loại trung bình là 45-18-10=17(bài)

b: Tỉ số phần trăm giữa tổng số bài loại khá và giỏi so với tổng số bài là:

\(\dfrac{18+10}{45}=\dfrac{28}{45}\simeq62,2\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hong Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Tú Quyên
Xem chi tiết
Trần Thanh Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn thị phương linh
Xem chi tiết
Bống-.-
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thảo Chi
Xem chi tiết
Dương Trương Trâm Anh
Xem chi tiết
Mai Đình Hồng Sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết