khanhboy hoàng

John always drinks a glass of water before meals.(habit)

➟_____________________________________________________

John is not so energetic now as he was last year

➟John________________________________________________

It's good for you to stop smoking (give)

➟You________________________________________________

 

viết lại các câu sau với các từ cho sẵn và/hoặc bắt đầu theo cách sao cho nghĩa không đổi

 

Anh Thư Bùi
25 tháng 5 lúc 18:39

John has a habit of drinking a glass of water before meals.

John was more energetic last year than he is now.

You should give up smoking.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
my phan
Xem chi tiết
Nguyệt Ánh
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Han
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Han
Xem chi tiết
Khách Vãng Lại
Xem chi tiết
Nguyen sy tuan
Xem chi tiết
Mun Selping
Xem chi tiết
khanh le
Xem chi tiết
Mai Thùy Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)