Phượng Đồng

II. Write sentences with the first conditional on the answer sheet

1.  go to the city / visit the museum

àIf we________________________

2. get a job / earn extra money

àIf my brother_________________________

3. fail her exams / not go to university

àIf she_________________________________

4. go to university / study marketing

àIf she_____________________________

5. have enough money / buy a car

à If we_________________________________

6. become a taxi driver / drive a pink taxi

à If I________________________________________

Anh Thư Bùi
19 tháng 3 lúc 20:35

......go to the city, we will visit the museum

.......gets a job, he will earn extra money

.......fails her exams, she won't go to university

.......goes to university, she will study marketing

.........have enough money, we will buy a car

........become a taxi driver, I will drive a pink taxi

-Câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

-Cấu trúc: If+S+V(s/es), S+will/can+V(infinitive)

\(#TyHM\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phượng Đồng
Xem chi tiết
🍊Orangiee🍊
Xem chi tiết
Phương Nora kute
Xem chi tiết
vinh nguyễn văn
Xem chi tiết
Trần Ngân
Xem chi tiết
Trần Thanh Phong
Xem chi tiết
Cô Bé Mùa Đông
Xem chi tiết
전정국
Xem chi tiết
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)