II. Choose the odd one out
1. A. honor B. adventure C. gripping D. action
2. A. director B. comedy C. producer D. actress
3. A. touching B. hilarious C. scary D. western
4. A. awful B. entertaining C. fascinating D. exciting
5. A. thrilling B. touching C. terrifying D. must-see

giải thích giúp tớ với ạ😓

Team LCPT
Hôm kia lúc 7:48

1. A. honor           B. adventure       C. gripping             D. action
2. A. director        B. comedy           C. producer           D. actress
3. A. touching       B. hilarious        C. scary                  D. western
4. A. awful           B. entertaining    C. fascinating          D. exciting
5. A. thrilling         B. touching          C. terrifying           D. must-see

Bình luận (0)
Xuân Hùng 7.1
Hôm kia lúc 7:51

1 b(âm 2,còn lại âm 1)

2 a(aam2,còn lại 1)

3 b(âm 2,còn lại 1)

4 b(âm 2,còn lại 1)

5d(âm 2,còn lại 1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ẩn danh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Huong Nguyen Thi
Xem chi tiết
Big Tran Nam
Xem chi tiết
8/5_06 Trương Võ Đức Duy
Xem chi tiết
Đoàn Thị Ngần
Xem chi tiết
châu
Xem chi tiết
vertuismine
Xem chi tiết
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)