Phan Đức Duy

I. Choose the world whose underlined part pronounced differently from that of the others 1. A. Phone. B. Cold. C. Robot. D. Forest 2. A. Homes. B. Parks. C. Cities. D. Papers Giải giúp mình với ạ mình đang cần gấp

Đăng Khoa
16 tháng 5 lúc 12:48

1. D (đọc là /ɒ/, còn lại là /əʊ/) (nếu gạch chữ "o")

2. B (đọc là /s/, còn lại là /z/) (nếu gạch chữ "s")

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
17 tháng 5 lúc 3:06

1 D

2 B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Lê
Xem chi tiết
pham thi huong
Xem chi tiết
fhdfhg
Xem chi tiết
Đỗ Thảo Phương
Xem chi tiết
fhdfhg
Xem chi tiết
fhdfhg
Xem chi tiết
fhdfhg
Xem chi tiết
minh anh
Xem chi tiết
Fan Sammy
Xem chi tiết
Tình Nguyễn
Xem chi tiết