JnJn ROBLOX

Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etilic. Cho 13,25 gam X phản ứng hết với Na sinh ra V lít H2 (dktc). Cho 26,50 gam X phản ứng với Na2CO3 cũng thu được V lit khí (đktc).

a/ Tính giá trị của V và phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

b/ Tính khối lượng hỗn hợp muối thu được khi cho X tác dụng với Na


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hân Nguyễn
Xem chi tiết
Minh Đức Phạm
Xem chi tiết
Phong Đoàn Minh
Xem chi tiết
Hoàng Thu Uyên
Xem chi tiết
hoangtrang
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Huy bủh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
trần thị bích lan
Xem chi tiết