Thắng Trương

Hỗn hợp A gồm bột nhôm và sắt được chia thành 2 phần bằng nhau :Hòa tan hoàn toàn 1 phần bằng đ H2SO4 loãng dư thu được dd B . Thêm dd NaOH dư vào dung dịch B , lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí ở nhiệt độ cao tới khi khối lượng không đổi thì thu được 8 gam chất rắn . Cho phần 2 tác dụng với dd NaOH dư thấy thể tích khí thoát ra là 3,36 lít ( đktc ).Tìm phần trăm khối lượng của hỗn hợp A.

Lê Ng Hải Anh
19 tháng 10 2023 lúc 10:15

- Phần 1:

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+6NaOH\rightarrow2Al\left(OH\right)_3+3Na_2SO_4\)

\(Al\left(OH\right)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

\(FeSO_4+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_{2\downarrow}+Na_2SO_4\)

\(4Fe\left(OH\right)_2+O_2\underrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4H_2O\)

Ta có: \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{8}{160}=0,05\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Fe}=n_{FeSO_4}=n_{Fe\left(OH\right)_2}=2n_{Fe_2O_3}=0,1\left(mol\right)\)\

- Phần 2: 

\(2Al+2NaOH+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\)

%m trong 1 phần cũng là %m trong A.

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\dfrac{0,1.56}{0,1.56+0,1.27}.100\%\approx67,47\%\\\%m_{Al}\approx32,53\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Mẫn 8/2 Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết