Hoàng Ngọc Hân

Hình trụ có thể tích là 24π(cm3),đường cao gấp 3 làn bán kính đây.Tính diện tích xung quanh của hình trụ

Kiều Vũ Linh
16 tháng 5 lúc 7:11

Gọi x (cm) là bán kính của đáy (x > 0)

⇒ Chiều cao là 3x (cm)

Ta có:

π.x².3x = 24π

⇔ 3x³ = 24

⇔ x³ = 8

⇔ x = 2 (nhận)

Chiều cao là: 3.2 = 6 (cm)

Diện tích xung quanh hình trụ:

2π.2.6 = 24π (cm²)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
trịnh nhựt trường
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mè Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết