{Masilive))

Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn X đến khối lượng không đổi thu được 19,1 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị lớn nhất của V là?

HaNa
25 tháng 5 lúc 14:08

V lớn nhất khi dung dịch X chỉ chứa muối \(HCO_3^-\)

\(CM_{KOH}=2CM_{NaOH}\) \(\Rightarrow n_{K_2CO_3}=2n_{Na_2CO_3}\)

Hỗn hợp muối gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}Na_2CO_3:a\left(mol\right)\\K_2CO_3:2a\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{muối}=106a+138.2a=19,1\) \(\Rightarrow a=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{NaHCO_3}=0,05\left(mol\right)\\n_{KHCO_3}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow V=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết