Ngân Khánh

giúp mk bài này với 

loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 22:25

a: x(x-3)-7x+21=0

=>x(x-3)-7(x-3)=0

=>(x-3)(x-7)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\x-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=7\end{matrix}\right.\)

b: \(2x\left(x+3\right)+\left(2x+3\right)\left(5-x\right)=0\)

=>\(2x^2+6x+10x-2x^2+15-3x=0\)

=>13x+15=0

=>\(x=-\dfrac{15}{13}\)

c: \(2x\left(x-5\right)-x\left(2x+3\right)=26\)

=>\(2x^2-10x-2x^2-3x=26\)

=>-13x=26

=>x=-2

d: \(\left(x+3\right)\left(x+4\right)-\left(x-3\right)\left(x-5\right)=2\)

=>\(x^2+4x+3x+12-\left(x^2-3x-5x+15\right)=2\)

=>\(x^2+7x+12-x^2+8x-15=2\)

=>15x-3=2

=>15x=5

=>\(x=\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
Plinh
Xem chi tiết
Phương Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết
Dang Khanh Linh
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết
Phạm Lê Thúy Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)