hoàng linh đan

giúp mình với ạloading...

a:Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có

\(\widehat{HBA}\) chung

Do đó: ΔHBA~ΔABC

=>\(\dfrac{BH}{BA}=\dfrac{BA}{BC}\)

=>\(BH\cdot BC=BA^2\)

b: ΔABC vuông tại A

=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=>\(BC=\sqrt{18^2+24^2}=30\left(cm\right)\)

Xét ΔCAB có CD là phân giác

nên \(\dfrac{DA}{AC}=\dfrac{DB}{CB}\)

=>\(\dfrac{DA}{24}=\dfrac{DB}{30}\)

=>\(\dfrac{DA}{4}=\dfrac{DB}{5}\)

mà DA+DB=AB=18cm

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{DA}{4}=\dfrac{DB}{5}=\dfrac{DA+DB}{4+5}=\dfrac{18}{9}=2\)

=>\(DA=4\cdot2=8\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngô trung hiếu
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết
Phạm Băng
Xem chi tiết
Garcello
Xem chi tiết
Manie Kim
Xem chi tiết
Anh Duc
Xem chi tiết
Manie Kim
Xem chi tiết
Manie Kim
Xem chi tiết
tutu tutu
Xem chi tiết
Từ thanh phong
Xem chi tiết