Trần Minh Tuấn

Giúp mình bài này với. Mình cần gấp lắm !!! Xin cảm ơn!

undefined

nguyễn thị hương giang
21 tháng 3 lúc 22:26

Coi điểm tựa G là trung điểm AB.

Ta có hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}AH+HB=L=80\\3AH=HB\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}AH=20\\BH=60\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow HG=\dfrac{1}{4}AB=\dfrac{1}{4}\cdot80=20cm\)

\(\Rightarrow GB=BH-HG=60-20=40cm\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Minh Tuấn
Xem chi tiết
Trần Minh Tuấn
Xem chi tiết
Trần Minh Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Hạ Vi
Xem chi tiết
Lyy
Xem chi tiết
Minamoto Reika
Xem chi tiết
Phạm Như Quỳnh
Xem chi tiết
Phạm Như Quỳnh
Xem chi tiết