hbvvyv

giúp mik với khocroi

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 22:11

1: \(\left\{{}\begin{matrix}4x+5y=3\\x-2y=5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}4x+5y=3\\4x-8y=20\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}13y=-17\\x-2y=5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}y=-\dfrac{17}{13}\\x=5+2y=5-\dfrac{34}{13}=\dfrac{31}{13}\end{matrix}\right.\)

2: \(\left\{{}\begin{matrix}7x-2y=1\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}7x-2y=1\\6x+2y=12\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}13x=13\\3x+y=6\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=1\\y=6-3x=6-3=3\end{matrix}\right.\)

3: \(\left\{{}\begin{matrix}10x-9y=8\\15x+21y=0,5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}30x-27y=24\\30x+42y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}-69y=23\\10x-9y=8\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}y=-\dfrac{1}{3}\\10x=9y+8=-3+8=5\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}y=-\dfrac{1}{3}\\x=\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

4: \(\left\{{}\begin{matrix}1,7x-4y=3,8\\2,1x+5y=0,4\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}8,5x-20y=19\\8,4x+20y=1,6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}16,9x=19,6\\1,7x-4y=3,8\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{196}{169}\\4y=1,7x-3,8=-\dfrac{309}{169}\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{196}{169}\\y=-\dfrac{309}{676}\end{matrix}\right.\)

6:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-11y=-7\\10x+11y=31\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}12x=24\\2x-11y=-7\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\11y=2x+7=11\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=1\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
501	Bùi Phương Chi
Xem chi tiết
hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Nhật Minh
Xem chi tiết
Phi Đinh
Xem chi tiết
hbvvyv
Xem chi tiết
Quang Bảo Lương
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Xem chi tiết
tuitennhu
Xem chi tiết
:)))
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)