Khiết Thế Nhất

Giúp em vs ạ 🥹🥹🥹🥹 Bài 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các đường thẳng y = 2x ; y = x +1 và y = 3x − 2 a) Vẽ ba đường thẳng đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ. b) Gọi A; B lần lượt là giao điểm của đường thẳng y = 2x với các đường thẳng y = x +1 và y=3x−2 Tìmtoạđộcácđiểm A; B. Bài 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng y = (m − 2) x + 3 với m là tham số. Tìm m để đường thẳng trên: a) Song song với đường thẳng y = 3x +1. b) Trùng với đường thẳng y = 3− x. c) Cắt trục tung tại điểm có tung độ −2. d) Cắt đường thẳng y = x + 2 tại điểm có hoành độ x = −1. Bài 3. Xác định đường thẳng y = ax + b biết rằng: a) Đường thẳng y = ax + b đi qua điểm I  1 ; 3  và song song với đường thẳng y = 4x − 3 b) Đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A(1;1) và B(5;9)

Kiều Vũ Linh
4 tháng 2 lúc 6:42

Bài 1

a) *) y = 2x

Cho x = 1 ⇒ y = 2.1 = 2

*) y = x + 1

Cho x = 0 ⇒ y = 1

Cho y = 0 ⇒ x = -1

*) y = 3x - 2

Cho x = 0 ⇒ y = -2

Cho x = 1 ⇒ y = 1

*) Đồ thị:

loading...  

b) Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x và y = x + 1:

2x = x + 1

2x - x = 1

x = 1

y = 2.1 = 2

Vậy A(1; 2)

Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x và y = 3x - 2:

2x = 3x - 2

3x - 2x = 2

x = 2

y = 2.2 = 4

Vậy B(2; 4)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
4 tháng 2 lúc 7:31

Bài 3

Gọi (d): y = ax + b (a ≠ 0) là đường thẳng đã cho

a) Do (d) song song với đường thẳng y = 4x - 3 nên a = 4

(d): y = 4x + b

Thay tọa độ điểm I(1; 3) vào (d) ta có:

4.1 + b = 3

b = 3 - 4

b = -1

Vậy (d): y = 4x - 1

b) Thay tọa độ điểm A(1; 1) vào (d), ta có:

a.1 + b = 1

a = 1 - b (1)

Thay tọa độ điểm B(5; 9) vào (d), ta có:

a.5 + b = 9

5a + b = 9 (2)

Thay (1) vào (2), ta có:

5.(1 - b) + b = 9

5 - 5b + b = 9

-4b = 9 - 5

-4b = 4

b = 4 : (-4)

b = -1

a = 1 - (-1) = 2 (nhận)

Vậy (d): y = 2x - 1

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
4 tháng 2 lúc 7:15

Bài 2

ĐKXĐ: m ≠ 2

a) Để đồ thị của đường thẳng đã cho song song với đường thẳng y = 3x thì:

m - 2 = 3

m = 5 (nhận)

Vậy m = 5 thì đồ thị của đường thẳng đã cho song với đường thẳng y = 3x

b) Để đồ thị của đường thẳng đã cho trùng với đường thẳng y = 3 - x thì:

m - 2 = -1

m = -1 + 2

m = 1 (nhận)

Vậy m = 1 thì đồ thị của đường thẳng đã cho trùng với đường thẳng y = 3 - x

c) Thay x = 0; y = -2 vào đường thẳng đã cho, ta có:

(m - 2).0 + 3 = -2

3 = -2 (vô lý)

Vậy không tìm được m để đồ thị của đường thẳng đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ là -2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
khanh cuong
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết
thuctran
Xem chi tiết
Đặng Đình Tiến
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Quốc Việt
Xem chi tiết
Đặng Đình Tiến
Xem chi tiết
Tung Pham
Xem chi tiết
ThanhNghiem
Xem chi tiết