BHQV

Giải PT:

\(\dfrac{3x-40}{50}+\dfrac{3x-10}{40}+\dfrac{x+30}{20}+\dfrac{x-90}{10}=0\)

\(\left(\dfrac{3x-40}{50}\right)+\left(\dfrac{3x-10}{40}\right)+\dfrac{x+30}{20}+\dfrac{x-90}{10}=0\)

=>\(\left(\dfrac{3x-40}{50}-1\right)+\left(\dfrac{3x-10}{40}-2\right)+\dfrac{x+30}{20}-3+\dfrac{x-90}{10}=0\)

=>\(\dfrac{3x-90}{50}+\dfrac{3x-90}{40}+\dfrac{x-90}{10}+\dfrac{x-30}{20}=0\)

=>\(\dfrac{-x+90}{10}=\left(x-30\right)\left(\dfrac{3}{50}+\dfrac{3}{40}+\dfrac{1}{20}\right)\)

=>\(\dfrac{-x+90}{10}=\left(x-30\right)\cdot\dfrac{37}{200}\)

=>\(-x+90=\dfrac{37}{20}\left(x-30\right)\)

=>\(\dfrac{37}{20}x-555=-x+90\)

=>\(\dfrac{57}{20}x=90+555=645\)

=>\(x=645:\dfrac{57}{20}=\dfrac{4300}{19}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Diệu Anh
Xem chi tiết
Tuyet Anh Lai
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
thùy linh
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
Lưu huỳnh ngọc
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết