hà vy

 giải giúp e 3 bài này ạaaloading...  

Sahara
3 tháng 2 lúc 19:00

a1/\(\dfrac{2}{x+y}+\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{-3x}{x^2-y^2}\)
\(=\dfrac{2\left(x-y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}+\dfrac{x+y}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}+\dfrac{-3x}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)
\(=\dfrac{2x-2y+x+y-3x}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)
\(=\dfrac{-y}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}\)
a2/\(\dfrac{5x^2-y^2}{xy}-\dfrac{3x-2y}{y}\)
\(=\dfrac{5x^2-y^2}{xy}-\dfrac{3x^2-2xy}{xy}\)
\(=\dfrac{5x^2-y^2-3x^2+2xy}{xy}\)
\(=\dfrac{2x^2-y^2+2xy}{xy}\)
b/\(\dfrac{2x}{x^2+2xy}+\dfrac{y}{xy-2y^2}+\dfrac{4}{x^2-4y^2}\)
\(=\dfrac{2x}{x\left(x+2y\right)}+\dfrac{y}{y\left(x-2y\right)}+\dfrac{4}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}\)
\(=\dfrac{2}{x+2y}+\dfrac{1}{x-2y}+\dfrac{4}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}\)
\(=\dfrac{2\left(x-2y\right)}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}+\dfrac{x+2y}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}+\dfrac{4}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}\)
\(=\dfrac{2x-4y+x+2y+4}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}\)
\(=\dfrac{3x-2y+4}{\left(x-2y\right)\left(x+2y\right)}\)
#TienDatzZz

Bình luận (0)
TAO CHƠI FREE FIRE
3 tháng 2 lúc 18:59

a) \(\dfrac{2}{x+y}+\dfrac{1}{x-y}+\dfrac{-3x}{x^2-Y^2}\)

\(\dfrac{2\left(x-y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}+\dfrac{\left(x+y\right)}{\left(x+y\right)\left(x-y\right)}+\dfrac{-3x}{x^2-y^2}\)

\(\dfrac{2x-2y+x+y-3x}{x^2-y^2}\)

\(\dfrac{-y}{x^2-y^2}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Minh Anh Doan
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Linh Chi Linh
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết
Ngọc Linh Hoàng
Xem chi tiết