Bài 6. Axit Nuclêic

Nguyễn Khánh Ngọc
-Gen thứ nhất có chiều dài 0,51 micromet tạo ra phân tử mARN có riboA=18%, riboG=30%, riboX=40% -Gen thứ hai có chiều dài bằng một nửa của gen thứ nhất -Số liên kết hidro của cặp G X bằng 3 lần số liên kết hidro của cặp A T. Có ribo A=150, ribo G =125a)Tìm số lượng từng loại của nu gen 1, Agen1, Tgen1 Ggen1, Xgen1 rA=?, rG=?, rX=?, rU=?b) tương tự như câu a nhưng tính ở gen 2c) Gen nào sao mã nhiều lần, một trong hai gen Môi trường cung cấp 720 rU, 1800 rX Xác định gen nào sao mã? Tính số nu mỗi loại môi trường cung cấp rA, rG
scotty
7 tháng 12 2023 lúc 20:13

a) Xét gen 1 : 

Tổng số nu : \(N=\dfrac{2.L}{3,4.10^{-4}}=3000\left(nu\right)\)

Có rA = 18% ; rG = 30% ; rX = 40% => rU = 12%

Theo NTBS : \(\left\{{}\begin{matrix}\%A=\%T=\dfrac{\%rA+\%rU}{2}=15\%\\\%G=\%X=50\%-\%A=35\%\end{matrix}\right.\)

Vậy số lượng từng loại nu gen 1 : \(\left\{{}\begin{matrix}A=T=15\%N=450\left(nu\right)\\G=X=\dfrac{N}{2}-A=1050\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

Ở mARN được tạo ra từ gen 1 có : rA = 270 nu ; rG = 450 nu; rX = 600 nu ; rU = 180 nu

b) Xét gen 2 : 

Do Lgen2 = 1/2 Lgen1 nên Ngen2 = 1/2Ngen1 = 1500nu (hoặc bn có thể tính bằng công thức \(N_{gen2}=\dfrac{2.L_{gen2}}{3,4.10^{-4}}=\dfrac{2.\dfrac{1}{2}L_{gen1}}{3,4.10^{-4}}=1500\left(nu\right)\) )

Theo đề ra : HG = 3HA  => 3G = 3. 2A 

Mặt khác A + G = N/2 = 750

-> Hệ phương trình được lập : \(\left\{{}\begin{matrix}A+G=750\\3G=3.2A\end{matrix}\right.\)

Giải ra : \(\left\{{}\begin{matrix}A=T=250\left(nu\right)\\G=X=500\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

Ở mARN do gen 2 tổng hợp có : rA = 150 nu ; rG = 125 nu; rX = (G - rG) = 375 nu ; rU = (A - rA) = 100 nu

c) Số lần sao mã phải là một số x ∈ N* , giả sử gen 1 và 2 lần lượt tổng hợp mARN(1) và mARN(2)

Ta thấy môi trường cung cấp 720 rU, mặt khác \(x=\dfrac{rU_{mt}}{rU_{mARN\left(1\right)\left(2\right)}}\)

Xét thấy chỉ có \(\dfrac{rU_{mt}}{rU_{mARN\left(1\right)}}=\dfrac{720}{180}=4\left(thỏa\text{ }mãn\text{ }điều\text{ }kiện\right)\)  

=> Gen 1 sao mã , số lần sao mã là 4 lần

Vậy số nu mỗi loại môi trường cung cấp cho rA, rG : rAmt = rA.4 = 1080 nu

                                                                                    rGmt = rG.4  = 1800 nu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hải Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Trang Trang
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Mïñh Hüū
Xem chi tiết