Bài 6. Axit Nuclêic

Nguyễn Khánh Ngọc
1.phân tử mARN có 10% A và 20% U.Tỉ lệ từng loại Nu của gen đã sao mã ra phân tử mARN trên là?2.1 gen có 90 chu kì xoắn tiến hành sao mã 5 lần thì số lượng ribonucleotit tự do mà môi trường cung cấp là?3.trên 1 mạch của gen có 15% A và 30% G.Phân tử mARN tạo ra chứa 25% ribonucleotit thuộc loại U.Tỉ lệ phần trăm từng loại đơn phân của phân tử mARN là?
ひまわり(In my personal...
5 tháng 12 2023 lúc 21:57

Bài 1

- Giả sử mạch 1 của gen là mạch gốc.

\(\rightarrow\%A_{mARN}=\%T_1=10\%\)

\(\rightarrow\%U_{mARN}=\%A_1=20\%\)

\(\Rightarrow\%A=\%T=\%T_1+\%A_1=30\%\)

\(\Rightarrow\%G=\%X=50\%-30\%=20\%\)

Bài 2

\(N=90.20=1800\left(nu\right)\)

\(\rightarrow rN_{td}=5.\dfrac{N}{2}=4500\left(nu\right)\)

Bài 3

- Giả sử mạch 1 của gen là mạch gốc.

\(\%A_1\ne\%U_{mARN}\) (loại)

- Giả sử mạch 2 của gen là mạch gốc.

\(\%U_{mARN}=\%A_2=25\%\)

\(\%G_1=\%X_2=\%G_{mARN}=30\%\)

\(\%A_1=\%T_2=\%A_{mARN}=15\%\)

\(\%G_2=100\%-\%T_2-\%A_2-\%X_2=30\%\) \(=\%X_{mARN}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phượng Lê
Xem chi tiết
Mộc Ly
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
Klaaa
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
lương xuân trường
Xem chi tiết
Hải Phượng
Xem chi tiết
Thanh Lê
Xem chi tiết