Bài 6. Axit Nuclêic

Dư Thanh Huyền
Xem chi tiết
Qwertyuiop Qwe
17 tháng 9 2016 lúc 12:17

Do phân tử ADN có mạch xoắn kép nên các nu trên hai mạch đối diện liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo NTBS giữa A với T, G với X hoặc ngược lại => số lượng nu A = T, G= X. Còn phân tử ARN chỉ có một mạch nên không thể hiện NTBS ( có thể có ở tARN và rARN nhưng ko trên toàn bộ phân tử) => không có A= U , G= X

Bình luận (0)
Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
22 tháng 10 2016 lúc 19:55

chiều dài ADN: L=N/2*3.4=5100A

chu kì vòng xoắn: c=N/20=150

b,Nu loại A chiếm 20%=> A=T=3000.20%=600

từ Nu loại A = 20%=> Nu loại G= 30%=> G=X=900

c, số lk H= 2A+3G= 2*600+3*900=3600

Bình luận (2)
Huy Nguyen
28 tháng 1 2021 lúc 18:49

chiều dài ADN: L=N/2*3.4=5100A chu kì vòng xoắn: c=N/20=150 b,Nu loại A chiếm 20%=> A=T=3000.20%=600 từ Nu loại A = 20%=> Nu loại G= 30%=> G=X=900 c, số lk H= 2A+3G= 2*600+3*900=3600

Bình luận (0)
Hải Phượng
Xem chi tiết
Hà Thùy Dương
4 tháng 10 2016 lúc 17:02

Hướng dẫn: 

Số nu của gen là: 0.51 * 104 * 2/3.4 = 3000 nu

Số nu trên mỗi mạch của gen là: 3000/2 = 1500 nu

Mạch 1 có A1 = 150 = T= 150/1500*100 = 10% số nu trên mạch

Mạch 2 có X2 = 300 = G1 = 300/1500*100 = 20% số nu trên mạch

A2 + T2 + G2 + X2=1500 <=> A2 + 150 + G2 + 300 = 1500 <=> A2 + G2 = 1050  (1)

Lại có H = 3900

(A1 + A2)*2 + (G1 + G2)*3 = 3900 <=> (150 + A2)*2 + (300 + G2)*3 = 3900

<=> 300 + 2A2 + 900 + 3G2 = 3900 <=> 2A2 + 3G2 = 2700    (2)

Giải hệ gồm 2 PT (1), (2) ta được: 

G2 = 600 nu = X= 600/1500*100 = 40% số nu trên mạch

A2 = 450 nu = T1 = 450/1500*100 = 30% số nu trên mạch

Xét trên cả gen:

A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = 150 + 450 = 600 nu = 600/3000*100= 20% số nu trên gen

G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = 300 + 600 = 900 nu = 900/3000*100 = 30% số nu trên gen

Bình luận (0)
Nguyen Phuong
Xem chi tiết
Hà Thùy Dương
8 tháng 10 2016 lúc 15:28

Hướng dẫn: 

Ở mạch 1 có:

T1 = A1

G1 = 2*A1

X1 = 3*T1 = 3*A1

A= T= A1+T1= 2*A1

G= X= G1 + X1 = 2*A1+3*A1= 5*A1

Mặc khác: H = 2128 => 2A+3G=2128 hay 2*2A1 + 3*5A1 = 2128

<=> 19A1 = 2128 <=> A1 = 112, T1 = 112, G1 = 224, X= 336,

 

b. A = 2*A1 = 2*112 = 224

Bình luận (1)
Hoa Kimins
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
22 tháng 10 2016 lúc 19:50

vì gen dài 5100 A => tổng số Nu của gen: N=L*2/3.4=3000 Nu

ta có: N+G=3600=>3000+G=3600=>G=X=600

ta có: 2(A+G)=3000. thay G vào => A=T=900

Bình luận (0)
Minh Ngoc Vo
Xem chi tiết
Đặng Thu Trang
22 tháng 10 2016 lúc 17:12

Số nu cuả gen là 4760*2/3.4=2800 nu

Ta có 2A + 2G = 2800

2A + 3G= 3640

=> A=T= 560 G=X= 840 nu

=> Số nu mt cần cung cấp là A=T= 560*(2^1-1)=560

G=X= 840*(2^1-1)= 840 nu

Tổng số nu cần cung cấp là 560*2+ 840*2= 2800 nu

Bình luận (0)
Hải Phượng
Xem chi tiết
Kelvin Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Đế
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngân Tâm
Xem chi tiết
Kelvin Nguyễn
25 tháng 12 2016 lúc 21:53

nucleotit

Bình luận (0)
Võ Hà Kiều My
3 tháng 10 2017 lúc 19:54

đơn phân của axit nucleit là nucleotit

Bình luận (0)