Bài 6. Axit Nuclêic

Nguyen Phuong

Bt: Một gen có tổng số 2128 liên kết hidro. Trên mạch 1 của gen có số nucleotit loại A=số nucleotit loại T, số nu loại G gấp 2 lần số nu loại A, số nu loại X gấp 3 lần số nu loại T. Hãy xác định

a, Số nucleotit mỗi loại trên mạch 1 của gen

b, Số nucleotit loại A của gen

Hà Thùy Dương
8 tháng 10 2016 lúc 15:28

Hướng dẫn: 

Ở mạch 1 có:

T1 = A1

G1 = 2*A1

X1 = 3*T1 = 3*A1

A= T= A1+T1= 2*A1

G= X= G1 + X1 = 2*A1+3*A1= 5*A1

Mặc khác: H = 2128 => 2A+3G=2128 hay 2*2A1 + 3*5A1 = 2128

<=> 19A1 = 2128 <=> A1 = 112, T1 = 112, G1 = 224, X= 336,

 

b. A = 2*A1 = 2*112 = 224

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Mai Vũ
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
xữ nữ của tôi
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
jess
Xem chi tiết
Trần Thị Tường Hân
Xem chi tiết
huyền trần
Xem chi tiết
Trịnh Long
Xem chi tiết
Đỗ Thuý Hiền
Xem chi tiết