Bài 6. Axit Nuclêic

Hải Phượng

Gen có chiều dài 2550 A, có hiệu số giữa G với một loại Nu khác chiếm 20% so với tổng số Nu của gen. Mạch thứ nhất có A = 75 Nu, mạch thứ hai có số Nu loại X=20 nu. Quá trình phiên mã môi trường cung cấp 375 riboxom loại A. Tìm

a] số nu từng loại của gen

b) số nu trên từng loại trên mạch gốc của gen

c) số ribonu từng loại môi trường cung cấp cho gen phiên mã


Các câu hỏi tương tự
Phượng Lê
Xem chi tiết
Dương Dương
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Trang Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
The8BitImage
Xem chi tiết
Nguyễn thanh thảo
Xem chi tiết
huyền trần
Xem chi tiết
Hải Phượng
Xem chi tiết