Bài 6. Axit Nuclêic

Trang Trang

Xét 2 gen đều có 90 chu kì xoắn. Gen thứ nhất có 35% timin. Khi gen thứ nhất tái bản 2 lần đã cần môi trường nội bào cung cấp số nu loại G gấp 1.5 lần với số nu loại G phải cung cấp cho gen thứ hai tái bản 1 lần. Một trong hai gen tổng hợp phân tử ArN thứ nhất có 40%X và 10%A, gen còn lại tổng hợp ArN thứ 2 có 10%X và 40%A. Quá trình phiên mã của cả hai gen cần môi trường cung cấp số ribonucleotit loại X bằng số nu loại A của gen thứ nhất. Hãy tính:

-a. Số lượng từng loại nu của mỗi gen

-b. Số lượng ribonu từng loại của mỗi phân tử ARN

-c. Số lượng từng loại ribonu mà môi trường cần phải cung cấp cho quá trình phiên mã của gen


Các câu hỏi tương tự
Hải Phượng
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Mộc Ly
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
The8BitImage
Xem chi tiết
Nguyễn thanh thảo
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Kelvin Nguyễn
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết