Bài 6. Axit Nuclêic

Trang Nguyễn

Một gen có 150 chu kì xoắn, có tỉ lệ liên kết hidro loại G/A = 9/4.

a) Tính chiều dài và khối lượng của gen?

b) Tính số lượng từng loại Nu trong gen?

ngAsnh
1 tháng 10 2021 lúc 10:55

Tổng số nu của gen

N = C x 20 = 3000 nu

Chiều dài gen

l = N x 3,4 : 2 = 5100Ao

Khối lượng gen

m = N x 300 = 9x105 đvC

Ta có : 3G /2A = 9/4 <=> 18A - 12G = 0

                                          2A + 2G = 3000

=> A = T = 600 ; G = X = 900

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
9. Hà
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Klaaa
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Lý
Xem chi tiết
Klaaa
Xem chi tiết