Bài 6. Axit Nuclêic

Trang Nguyễn

Một gen có chiều dài 0,408um , % G= 20%

a) Tính khối lượng và số lượng từng loại Nu trong gen?

b) Tính số liên kết hiđro, liên kết hóa trị có trong gen?

nguyễn thị hương giang
30 tháng 9 2021 lúc 21:25

\(L=0,408\mu m=408A^o\)\(\Rightarrow N=\dfrac{2L}{3,4}=\dfrac{2\cdot408}{3,4}=240nu\)

\(M=N\cdot300=72000đvC\)

\(\%G=20\%\Rightarrow G=X=48nu\)\(\Rightarrow A=T=(240-2\cdot48):2=72nu\)

Số liên kết hidro: H=2A+3G=288lk

Liên kết cộng hóa trị trong gen: 2N-2=478 liên kết

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
9. Hà
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Hoa Kimins
Xem chi tiết
oh yeah
Xem chi tiết
Klaaa
Xem chi tiết
Phạm Trần Hoàng Phúc
Xem chi tiết