Bài 6. Axit Nuclêic

Mïñh Hüū

Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nu : A:T:G:X = 1:3:4:2. Gen chứa 2314 liên kết hidro . tính số lượng từng loại nu

Pé Thủy
15 tháng 5 2017 lúc 22:57

liên kết hidro= 2314=>2A+3G=2314 <=>2(A1+A2)+3(G1+G2) (1)

dựa vào tỉ số trên ta có: A1=T1/3=G1/4=X1/2

=>G1=4A1 (2) và T1=A2=3A1 (3) và X1=G2=2A1 (4)

Thay (2)(3)(4) vào (1) ta được: 2(A1+3A1) + 3(4A1+2A1)=2314

,=> 26A1=2314 => A1=2314/26= 89 (Nu)

Từ A1= 89=T2 => A2=T1=267 (nu)

=> X1=G2= 178 (Nu) và => G1=X2=356 (Nu)

=> T=A=A1+A2= 89+267 =356 (Nu)

=> G=X=G1+G2= 178+356 =534 (Nu)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thuý Hiền
Xem chi tiết
The8BitImage
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
9. Hà
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
Phượng Lê
Xem chi tiết
Trần Cát Tường
Xem chi tiết
huyền trần
Xem chi tiết