Bài 6. Axit Nuclêic

Nguyễn Khánh Ngọc
Tổng khối lượng của 2 gen 1 và 2 là 144.10^ 4 đvc. Số nu của gen 1 nhiều hơn số nu của gen 2 là 1200.gen 1 có số nu loại X gấp đôi số nu loại T của gen 2. gen 2 có tỉ lệ % từng loại nu bằng nhau a.xác định chiều dài gen 2 ra đơn vị micromet? b.Tỉ lệ % nu của mỗi gen
ひまわり(In my personal...
19 tháng 10 2023 lúc 20:35

\(\rightarrow N_1+N_2=\dfrac{144.10^4}{300}=4800\left(nu\right)\)

- Mà bài cho: \(N_1-N_2=1200\left(nu\right)\)

- Do đó ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}N_1=3000\left(nu\right)\\N_2=1800\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow L_2=\dfrac{3,4.N}{2}=3060\left(\overset{o}{A}\right)\)\(=0,306\left(\mu m\right)\)

- Lưu ý kí hiệu mình sử dụng: \(A_1;T_1;G_1;X_1\) hay \(A_2;G_2;...\) là số nu của gen $1$ hoặc gen $2$ chứ không phải số nu của mạch.

- Có: \(\%A_2=\%T_2=\%X_2=\%G_2\) \(\rightarrow\) \(A_2=T_2=X_2=G_2=25\%N_2=450\left(nu\right)\)

\(\rightarrow X_1=2T_2=2.450=900\left(nu\right)\) \(\rightarrow X_1=G_1=900\left(nu\right)=30\%N_1\)

\(\rightarrow A_1=T_1=20\%N_1=600\left(nu\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Lý
Xem chi tiết
Hàaa Nèe
Xem chi tiết
Nam Hoàng
Xem chi tiết
The8BitImage
Xem chi tiết
nguyễn hoàng lê thi
Xem chi tiết
huyền trần
Xem chi tiết
Klaaa
Xem chi tiết
9. Hà
Xem chi tiết
Nguyen Phuong
Xem chi tiết