Quỳnh Giang

For years, designers…………..effort to modernize the Ao dai

A have made                           B made                       C are making              D were making

They were so tired, …………………. under the tree to rest

A though they sat down                     B but they sat down                C because they sat down 

D so they sat down

Taeui
4 tháng 11 lúc 21:22

không có đề hả bn

 

Bình luận (0)
Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:24

A

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lãnh Hàn Thiên Minz
Xem chi tiết
Flora Nguyen
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
tamanh nguyen
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Mỹ An
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)