thu thủy

Exercise 1: Choose the word or phrase that best completes the sentences.

1. If we start walking, the bus …………..

A. come

B. came

C. will come

D. will run

2. If we ………….. queues, the other will move more quickly.

A. change

B. will change

C. changed

D. are changing

3. I ………….. go to the party. I’m not sure.

A. might

B.  will

C. may to

D. can

4. I think you ……………..go to the doctor.

A. would

B. should

C. should to

D. need

5. You should not ……….. alone in that part of the city. Get a taxi.

A. live

B. go

C. walk

D. drive

6. I should not ………… tonight. I have an exam tomorrow.

A. study

B. hang out

C. review

D. play

7.  I don’t know if I’ll finish it. I may  ……….

A. not have time

B. be ill

C. be cold

D. win

8. You should  ………….. a jacket. It’s quite cold today.

A. wear

B. carry

C. take

D. hold

9. If I …………. you, I’d stop smoking.

A. was

B. were

C.  be

D. afraid

10. If they had more money, they ………. go on holiday.

A. can

B. could

C. may

D. will

Phan Thị Anh Thư
10 tháng 11 lúc 13:31

Exercise 1: Choose the word or phrase that best completes the sentences.

1. If we start walking, the bus …………..

A. come

B. came

C. will come

D. will run

2. If we ………….. queues, the other will move more quickly.

A. change

B. will change

C. changed

D. are changing

3. I ………….. go to the party. I’m not sure.

A. might

B.  will

C. may to

D. can

4. I think you ……………..go to the doctor.

A. would

B. should

C. should to

D. need

5. You should not ……….. alone in that part of the city. Get a taxi.

A. live

B. go

C. walk

D. drive

6. I should not ………… tonight. I have an exam tomorrow.

A. study

B. hang out

C. review

D. play

7.  I don’t know if I’ll finish it. I may  ……….

A. not have time

B. be ill

C. be cold

D. win

8. You should  ………….. a jacket. It’s quite cold today.

A. wear

B. carry

C. take

D. hold

9. If I …………. you, I’d stop smoking.

A. was

B. were

C.  be

D. afraid

10. If they had more money, they ………. go on holiday.

A. can

B. could

C. may

D. will

Bình luận (1)
Phan Thị Anh Thư
10 tháng 11 lúc 13:52

1. If đi với V nguyên mẫu nên là câu đk loại 1 => will come (xe bus nên will run ko hợp lý)

2. If...will => câu đk loại 1 => V ở dạng nguyên mẫu

3. "I'm not sure" => might (dùng với nghĩa ko chắc chắn, may ko có to)

4. Câu này đưa lời khuyên nên dùng should

5. "Get a taxi" nên mình nghĩ là walk alone/đi bộ 1 mình

6. "I have an exam tomorrow", "should not" nên loại study và review, hang out với play thì mình nghĩ hang out hợp lý hơn

7. Loại win vì nó ko liên quan, mình nghĩ so với bị ốm thì ko có thời gian hợp lý hơn 😅

8. "It’s quite cold today" => wear a jacket (mặc áo ấm)

9. Đây là câu đk loại 2 để đưa ra lời khuyên => if I were you

10. Đây là câu đk loại 2 nên dùng could (qkđ của can)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
giúp mình
Xem chi tiết
Akashi Seijuro
Xem chi tiết
Bùi Thị Ánh Tuyết
Xem chi tiết
Đinh văn giang
Xem chi tiết
Đinh văn giang
Xem chi tiết
Bùi Thị Ánh Tuyết
Xem chi tiết
Shuu
Xem chi tiết
Nguyễn Nam An
Xem chi tiết
Đinh văn giang
Xem chi tiết