Lự Đam

Em hãy viết chương trình sử dụng biển mảng đề nhập các phần tử của dãy số gồm n phần tử, kiểm tra xem dãy số đã cho có bao nhiều số nguyên dương và bao | nhiều số nguyên âm

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,dem1,dem2:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

 begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem1:=0;

dem2:=0;

for i:=1 to n do 

 begin

if a[i]>0 then inc(dem1);

if a[i]<0 then inc(dem2);

end;

writeln('So so nguyen duong la: ',dem1);

writeln('So so nguyen am la: ',dem2);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Duy

1.viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên gồm n phần tử. Tính tổng là các số chẵn và in các phần tử đó lên màn hình. 2.Viết chương trình nhập vào mã số nguyên n phần tử. Tính tích các phần tử trong mảng và in các phần tử của mảng là số trong mảng lên màn hình. 3. Viết chương trình nhập vào mã số nguyên n phân tử. Đếm xem phần mảng có bao nhiêu phần tử lớn hơn 0. Tính và thông báo lên màn hình tổng bình phương các số lẻ.Tìm và thông báo lên màn hình giá trị lớn nhất có trong mảng. 4. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên A,B a) Tính rồi thông báo lên màn hình các ước số của A,B b) Tìm rồi thông báo lên màn hình các ước số chung của A và B. 5.Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên ban đầu, nhập vào công sai. Thông báo lên màn hình kết quả của cấp số cộng thứ N n số với n số nguyên được nhập vào màn hình. 6.Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên tố đầu tiên trong khoảng N với N là số nguyên nhập vào từ bàn phím. 7. Viết chương trình in lên màn hình một số hoàn thiện nhở hơn N với N là số nguyên nhập vào từ bàn phím. 8. Viết chương trình nhập vào số lượng học sinh và số môn học của mỗi học sinh. Tính và biểu thị lên điểm trung bình của từng học sinh Giúp tớ với ạ Giúp được câu nào thì giúp ạ Nhất là mấy câu cuối cuối ý ạ Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người!!!

Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình có bao nhiêu giá trị là số chẵn.

Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình có bao nhiêu giá trị là số lẻ.

Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình tổng các giá trị là số chẵn.

Nguyễn Cảnh Hùng

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số nguyên. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

In ra màn hình tổng các giá trị là số lẻ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN