Nguyễn Phúc Trường An

Dựa vào bảng năng lượng liên kết dưới đây, tính của  phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol C2H4 ở thể khí. Dự đoán phản ứng trên là thuận lợi hay không thuận lợi.

Liên kếtE(kJ/mol)Liên kếtE(kJ/mol)Liên kếtE(kJ/mol)
C=C612C–H418O=O494
C=O732O–H459  

        A. -1291 kJ và thuận lợi.                                                              B. -998 kJ và thuận lợi .                     

 

        C. -1998 kJ và thuận lợi.                                                               D. -12,91 kJ và không thuận lợi.

neopentane
4 tháng 4 lúc 16:46

Đáp án:

B

Giải thích các bước giải:

Phản ứng xảy ra:

$\rm C_2H_4+3O_2\xrightarrow{t^°}2CO_2+2H_2O$

Biến thiên enthalpy theo năng lượng liên kết:

$\rm \Delta_rH^°_{298}=E_{b\ C=C}+4E_{b\ C-H)}+3E_{b\ (O=O)}-4E_{b\ (C=O)}-4E_{b\ (H-O)}\\=612+4×418+3×494-4×732-4×459=-998\ (kJ)$

Vì $\rm\Delta_rH^°_{298}<0$, phản ứng toả nhiệt, diễn ra thuận lợi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết