Oanh Hoài

Đốt cháy hoàn toàn 3,2 g đồng kim loại trong khí oxi thu được đồng 2 oxit tính a)khối lượng đồng 2 oxit tạo thành b)thể tích không khí cần dùng điều kiện tiêu chuẩn biết thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí c)khử toàn bộ lượng đồng 2 oxit thu được bằng 2,24 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn tính khối lượng kim loại thu được sau phản thu

Thắng Phạm Quang
Hôm kia lúc 16:26

a)\(n_{Cu}=\dfrac{3,2}{64}=0,05\left(m\right)\)

\(PTHH:2Cu+O_2\underrightarrow{t^O}2CuO\)

tỉ lệ       : 2         1       2

số mol  :0,05    0,025  0,05

\(m_{CuO}=0,05.80=4\left(g\right)\)

b)\(V_{O_2}=0,025.22,4=0,56\left(l\right)\)

\(V_{kk}=\dfrac{0,56}{20\%}=2,8\left(l\right)\)

c)\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(m\right)\)

\(PTHH:CuO+H_2\xrightarrow[]{}Cu+H_2O\)

tỉ lệ        :1          1         1       1

số mlo   :0,1       0,1       0,1     0,1

\(m_{Cu}=0,1.64=6,4\left(g\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
Sino
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
rụ a ma zon
Xem chi tiết
_ETB ZERO
Xem chi tiết
SIRO
Xem chi tiết
Hoàn Trần
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
Ân Lan Khắc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)