Ngô Hương Giang

Does your school have many big green trees?

Rewrite the follwing sentence

BÍCH THẢO
6 tháng 12 2023 lúc 22:24

Are there a lot of large green trees at your school?

Zzz 🎀

Bình luận (6)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 0:09

Are there many big green trees at your school?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dã Nghi
Xem chi tiết
Tuệ Bình Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tố Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Lan
Xem chi tiết
Võ Diệu Huyền
Xem chi tiết
Linh An Nguyen
Xem chi tiết
Như Quỳnh Lê
Xem chi tiết