Huyen Anh

\(\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}+\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3+\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}\)

Mai Vương Minh
4 tháng 11 lúc 19:58

=\(\sqrt{\dfrac{18}{6}}\)+\(\dfrac{4\left(\sqrt{5}+1\right)}{5-1}\)-\(\dfrac{\sqrt{3}\left(1+\sqrt{3}\right)}{1+\sqrt{3}}\)

=\(\sqrt{3}\)+\(\sqrt{5}+1\)-\(\sqrt{3}\)

=\(\sqrt{5}+1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Nguyen Diana
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết
Nguyên Phan
Xem chi tiết
Phat Nguyen
Xem chi tiết
Hoàng Kiều Quỳnh Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)