Hoàng Gia Bảo

Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

 

A. Có tính mùa vụ. 


 

B. Không có tính mùa vụ.


 

C. Phụ thuộc vào đất trồng.


 

D. Phụ thuộc vào nguồn nước.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
10 tháng 3 2017 lúc 9:18

Hướng dẫn: Mục I, SGK/104 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào

A. Đất trồng

B. Cây trồng và vật nuôi

C. Địa hình

D. Ý A và B

Hoàng Gia Bảo

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

 

A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.


 

B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.


 

C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.


 

D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.


 

Hoàng Gia Bảo

Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rộng diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Quảng canh

B. Xen canh

C. Thâm anh

D. Xen canh và thâm canh

Hoàng Gia Bảo

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu

A. Đất đai

B. Nước

C. Sinh vật

D. Khí hậu

Hoàng Gia Bảo

Ngành nào dưới đây không thuộc cơ cấu ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm trồng trọt?

A. Bánh kẹo

B. Thuốc lá

C. Rượu bia

D.

Hoàng Gia Bảo

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Hoàng Gia Bảo

Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Hoàng Gia Bảo

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. Có tính tập trung cao độ

B. Chỉ tập trung vào một thời gian nhất định

C. Cần nhiều lao động

D. Phụ thuộc vào tự nhiên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN