Nguyen

cuộc kháng chiến chống mĩ, cứu nước giàng thắng lợi là do những nguyên nhân nào

Nguyễn Văn Lĩnh :))
10 tháng 5 lúc 12:13

Tham khảo : 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác; nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ.

Bình luận (0)
Hello!
11 tháng 5 lúc 12:09

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi nhờ những nguyên nhân sau:
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng: Đảng đã lãnh đạo tài tình với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
- Tinh thần đoàn kết yêu nước của nhân dân: Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần đoàn kết nhất trí, lao động cần cù và chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
- Hậu phương vững chắc: Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được bảo vệ vững vàng đã trở thành hậu phương vững chắc, đáp ứng ngày càng lớn yêu cầu chi viên sức người, sức của cho miền Nam.
- Sự đồng lòng và giúp đỡ của thế giới: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi còn có tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thúy Hoà Lò
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân
Xem chi tiết
Lê Anh Vũ
Xem chi tiết
Nam Khang Đoàn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Y Chi Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết