bánh mì que

cracking 17,6g C3H8 thu được hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4, C3H6, CH4 và H2 có tỉ khối với H2 là 13,75. Dẫn Y qua dd br2 dư, thu được hỗn hợp Z có tỉ khối với H2 là 12,2 

tính hiệu suất cracking

thể tích o2 tối thiểu để đốt Y

tính thành phần phần trăm trong Z

Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 20:55

\(n_{C_3H_8}=0,4\left(mol\right)\)

\(M_X=13,75.2=27,5\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow n_X=\dfrac{17,6}{27,5}=0,64\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{C_3H_8\left(pư\right)}=0,64-0,4=0,24\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow H=\dfrac{0,24}{0,4}.100\%=60\%\)

Đề bài có thiếu đoạn nào từ X ra Y không bạn nhỉ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết