Lyn Lyn

Choose a word that has different stress pattern
1. A.tropical   B.disaster   C.damage   D.chemical
2. A.pollution   B. contamination   C.destroy   D.environment

Giúp mình với ạ.! Ghi rõ nhấn âm mấy ạ

Trần Ái Linh
15 tháng 3 lúc 19:35

1. A.'tropical   B.di'saster   C.'damage   D.'chemical


2. A.pol'lution   B. contami'nation   C.des'troy   D.en'vironment

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
T.Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
Xem chi tiết
27.Phạm Thu Phương
Xem chi tiết
TRAN Phước
Xem chi tiết
Scarlet Pandora
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Thành Danh
Xem chi tiết
hà minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)