Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 115
Số lượng câu trả lời 66
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (2)

Như147

Đang theo dõi (3)

Như147
Dang Khoa ~xh

T.Huy
T.Huy