Tiểu Lí

Cho x,y,z là các số nguyên thoả (x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3=210 và x-y, y-z, z-x đều khác +-1. Tính giá trị của biểu thức A= |x-y| + |y-z| + |z-x|

 


Các câu hỏi tương tự
Dâpf
Xem chi tiết
Song Tử đẹp trai
Xem chi tiết
Nguyễn Lâm Tùng
Xem chi tiết
Cao Thanh Nga
Xem chi tiết
Lê Kiều Uyên
Xem chi tiết
nguyen vân anh
Xem chi tiết
Lê Minh
Xem chi tiết
Lê Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Kim Tae Huynh  123
Xem chi tiết