Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 2
Điểm SP 8

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)