Duong

cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. a) tính giá trị của x1 biết x2 = 3, y1 = -5, y2 = 9. b) tính x2,y2 biết y2 -x2 = -68, x1 = 5, y1 = -12.

a: x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

=>\(\dfrac{x_1}{y_1}=\dfrac{x_2}{y_2}\)

=>\(\dfrac{x_1}{-5}=\dfrac{3}{9}=\dfrac{1}{3}\)

=>\(x_1=-5\cdot\dfrac{1}{3}=-\dfrac{5}{3}\)

b: \(\dfrac{x_1}{y_1}=\dfrac{x_2}{y_2}\)

=>\(\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{y_1}{y_2}\)

=>\(\dfrac{x_2}{5}=\dfrac{y_2}{-12}\)

mà \(y_2-x_2=-68\)

 nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{x_2}{5}=\dfrac{y_2}{-12}=\dfrac{y_2-x_2}{-12-5}=-\dfrac{68}{-17}=4\)

=>\(x_2=5\cdot4=20;y_2=-12\cdot4=-68\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trần Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Huỳnh Thái Thiên Trang
Xem chi tiết
Vũ Minh Hiếu
Xem chi tiết
Lê Đỗ Hạnh Uyên
Xem chi tiết
lê thị hương giang
Xem chi tiết
Quỳnh Trần Thị Thúy
Xem chi tiết
Mon an
Xem chi tiết
Lê Thị Khánh Ngân
Xem chi tiết
Lê Thị Khánh Ngân
Xem chi tiết
Đỗ Linh Chi
Xem chi tiết