Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Hồ Gia Hoàng

Cho tứ giác ABCD gọi K và I lần lượt là trung điểm của AB và CD

a)Chứng minh AI=CK và  góc IAC = góc KCA

b) Chứng minh AI song song với CK

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:13

a: Sửa đề; ABCD là hình bình hành

ABCD là hình bình hành

=>AB=CD(1)

K là trung điểm của AB

=>\(KA=KB=\dfrac{AB}{2}\left(2\right)\)

I là trung điểm của CD

=>\(IC=ID=\dfrac{CD}{2}\left(3\right)\)

Từ (1),(2),(3) suy ra KA=KB=IC=ID

Xét ΔADI và ΔCBK có

AD=CB

\(\widehat{ADI}=\widehat{CBK}\)(ABCD là hình bình hành)

DI=BK

Do đó: ΔADI=ΔCBK

=>AI=CK và \(\widehat{DAI}=\widehat{BCK}\)

Xét ΔDAC và ΔBCA có

DA=BC

AC chung

DC=BA
Do đó: ΔDAC=ΔBCA

=>\(\widehat{DAC}=\widehat{BCA}\)

Ta có: \(\widehat{DAI}+\widehat{IAC}=\widehat{DAC}\)

\(\widehat{BCK}+\widehat{KCA}=\widehat{BCA}\)

mà \(\widehat{DAI}=\widehat{BCK};\widehat{DAC}=\widehat{BCA}\)

nên \(\widehat{IAC}=\widehat{KCA}\)

b: ta có: \(\widehat{IAC}=\widehat{KCA}\)

mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong

nên AI//CK

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Quốc Tuấn hi
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Nhật Khang
Xem chi tiết
Chanhh
Xem chi tiết
tho nguyen
Xem chi tiết
25- Nghĩa-5a4
Xem chi tiết
Tuấn
Xem chi tiết
Đỗ thị như quỳnh
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Chi
Xem chi tiết
28 Nhật Quý
Xem chi tiết