Thanh Tam

Cho tập hợp A={ 51;47}; B={23; 8}.
Viết tập hợp các giá trị của biểu thức x + y với x thuộc A và y thuộc B

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 18:01

A={51;47}; B={23;8}

\(x\in A\) nên \(x\in\left\{51;47\right\}\)

\(y\in\)B nên \(y\in\left\{23;8\right\}\)

=>\(x+y\in\left\{51+23;51+8;47+23;47+8\right\}\)

=>\(x+y\in\left\{74;59;70;55\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tống Mỹ Linh
Xem chi tiết
Trần Thị Thùy Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Juvia Lockser
Xem chi tiết
Tran Bao Quyen
Xem chi tiết
Vũ Minh Anh
Xem chi tiết