Nguyễn Trần Gia Linh

cho tam giác MND vuông tại M đường cao MH (H thuộc ND)có MN=15,MD=20.Qua N vẽ đường thẳng a vuông góc với ND tại N.Qua M vẽ đường thẳng b vuông góc với đường thẳng a tại K

a)tính ND,MH

b)C/M \(\Delta\)MNH∼\(\Delta\)MND

c)C/M \(\Delta\)MNK\(\Delta\)MNK

d)KD cắt MN tại E.C/M \(\Delta\)MEK∼\(\Delta\)NED.Tính tỉ số diện tích△NED và △NMD

a: ΔMND vuông tại M

=>\(MN^2+MD^2=ND^2\)

=>\(ND=\sqrt{15^2+20^2}=25\)

Xét ΔNHM vuông tại H và ΔNMD vuông tại M có

\(\widehat{HNM}\) chung

Do đó: ΔNHM~ΔNMD

=>\(\dfrac{NH}{NM}=\dfrac{NM}{ND}=\dfrac{HM}{MD}\)

=>\(\dfrac{HM}{20}=\dfrac{15}{25}\)

=>\(HM=20\cdot\dfrac{15}{25}=12\)

b: Xét ΔNHM vuông tại H và ΔNMD vuông tại M có

\(\widehat{HNM}\) chung

Do đó: ΔNHM~ΔNMD

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Minh Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Quốc Cường
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Minh Tâm Nguyễn
Xem chi tiết
Ninh Thanh Tú Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Laura
Xem chi tiết
Nhok Ngốc
Xem chi tiết
Thùy Lê
Xem chi tiết