Bùi Thọ Anh

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm AC = 4 cm , đường cao AH a, CM : tam giác ABC đồng dạng tam giác HBA từ đó suy ra ab² = BC . BH b , tính BC và BH c, Kẻ HE vuông góc AB , HF vuông góc AC Chứng minh AH . BH = BE.AC và tính độ dài BE

Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 3 2023 lúc 8:22

a: Xet ΔABC vuông tại A và ΔHBA vuông tại H co

góc B chung

=>ΔABC đồng dạng với ΔHBA

=>BA/BH=BC/BA

=>BA^2=BH*BC

b: \(BC=\sqrt{3^2+4^2}=5\left(cm\right)\)

AH=3*4/5=2,4cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Không Xác Nhận
Xem chi tiết
thanh tú
Xem chi tiết
Hân Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trí
Xem chi tiết
Hồng Nhung
Xem chi tiết
Phong Linh
Xem chi tiết
Hoàng Như Đàm
Xem chi tiết
Giang Bảo Châu
Xem chi tiết
phạm văn trường
Xem chi tiết