Ngân Khánh
cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), đường cao AH (H thuộc BC)

a) Chứng minh: tam giác HBA đồng dạng tam giác ABC

b) Kẻ BD là đường phân giác của tam giác ABC. Biết AB=6cm, AC=8cm. Tính BC, DA ,DC

c) Gọi I thuộc AH thuộc BD. Chứng minh AI=AD

a: Xét ΔHBA vuông tại H và ΔABC vuông tại A có

\(\widehat{HBA}\) chung

Do đó: ΔHBA~ΔABC

b: ΔABC vuông tại A

=>\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=>\(BC=\sqrt{6^2+8^2}=10\left(cm\right)\)

Xét ΔABC có BD là phân giác

nên \(\dfrac{DA}{AB}=\dfrac{DC}{BC}\)

=>\(\dfrac{DA}{6}=\dfrac{DC}{10}\)

=>\(\dfrac{DA}{3}=\dfrac{DC}{5}\)

mà DA+DC=AC=8cm

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{DA}{3}=\dfrac{DC}{5}=\dfrac{DA+DC}{3+5}=\dfrac{8}{8}=1\)

=>\(DA=3\cdot1=3\left(cm\right);DC=5\cdot1=5\left(cm\right)\)

c: Xét ΔBAD vuông tại A và ΔBHI vuông tại H có

\(\widehat{ABD}=\widehat{HBI}\)

Do đó: ΔBAD~ΔBHI

=>\(\widehat{BDA}=\widehat{BIH}\)

=>\(\widehat{ADI}=\widehat{AID}\)

=>AI=AD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Linh
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
Lĩnh Văn Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết
Lương Hoàng Hiệp Office
Xem chi tiết
Lượng Vũ
Xem chi tiết
thu nguyễn văn
Xem chi tiết
Mai Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Xuân Vân
Xem chi tiết
Phan thị cẩm nhung
Xem chi tiết